6 stappenplan uitschrijven (katholieke) kerk

Voorbeeldbrief uitschrijven parochie

Uw naam, adres

Adres parochie

Plaats en datum

Betreft: Verzoek tot uitschrijving kerk en parochie

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, u verzoeken mij uit te schrijven als gelovige en mijn gegevens geheel te verwijderen uit uw administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Deze brief is ook verzonden naar SILA, het bisdom, de parochie waar ik ben gedoopt en naar de centrale administratie van het kerkgenootschap.

Bij wijze van formele akte verklaar ik Uw naam , doopna(a)m(en) , Geboortedatum, Doopdatum indien bekend dat ik heden weloverwogen en in vrijheid heb besloten om de rooms-katholieke kerk te verlaten.
Ik acht mijzelf niet langer met de rooms-katholieke kerk verbonden.
Ik aanvaard alle (zeer onwaarschijnlijke) gevolgen die volgens het recht van de rooms-katholieke kerk aan mijn besluit tot kerkverlating bij formele act zijn verbonden.
Ik verzoek bovengenoemde doopparochie om er zorg voor te dragen dat al mijn gegevens uit het doopregister geheel worden verwijderd en ik verzoek u dat mijn naam en verdere gegevens zowel in het bisdom als op andere niveaus in de rooms-katholieke kerk geheel worden verwijderd, zodat ik niet langer als lid van de rooms-katholieke kerk wordt geteld.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw bevestiging,

 

uw handtekening

uw naam

 

Bijlage: kopie legitimatiebewijs (i.v.m. mogelijke identiteitsfraude zijn mijn foto onbruikbaar en bsn nummer(s!) onleesbaar gemaakt)