Uitschrijven kerk
 

SailingIssues “dry.” domain Atheism & Religion Open source Linguistics Privacy                          

SILA

Een van de vele privileges die religieuze instituten in Nederland nog steeds genieten is de registratie van kerkleden via de gemeenten m.b.v. SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
Dit houdt in dat gemeenten persoonsgegevens verstrekken aan SILA, terwijl SILA de enige particuliere organisatie in Nederland is die informatie uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) krijgt. Update: Bisdommen melden dat tien procent van de parochies nog niet is aangesloten bij de centrale ledenadministratie van de kerk = SILA.

Oorzaken & gevolgen uitschrijven

Er zijn verschillende redenen om het lidmaatschap van de kerk op te zeggen. Sommige gelovigen voelen zich minder thuis in hun kerk of willen zich distantiëren van de huidige paus, weer anderen zijn atheïst geworden: apostasie. Hoe dan ook zal het uitschrijven uit de kerk drie directe gevolgen hebben:
Jaar Totale
bevolking
Aantal
kerkgangers op zondag
Aantal
katholieken
% katholieken op totale bevolking % kerkgangers van katholieken op zondag % kerkgangers op totale bevolking op zondag
2003 16.245.520 385.675 4.532.500 27,9 8,5 2,4
2004 16.274.648 348.785 4.622.000 28,4 7,5 2,1
2005 16.318.519 343.860 4.406.000 27,0 7,8 2,1
2006 16.360.902 192.515 4.352.000 26,6 4,4 1,2
2007 16.391.635 191.500 4.311.000 26,3 4,4 1,2
2008 16.474.903 192.570 4.267.000 25,9 4,5 1,2
2009 16.515.057 186.100 4.212.000 25,4 4,4 1,1
2010 16.665.799 172.700 PDF download Kaski 2010 4.166.000 25,0 4,1 1,0 (1,004)
2011 16.739.669 165.450 PDF download Kaski 2011 4.051.000 24,2 4,1 1,0 (0,988)
Onderwijl worden overheidssteun en subsidies aan religieuze instanties, bijv. omroepen zoals RKK, IKON, etc. mede bepaald door het “belang”, oftewel het ledenaantal van de religieuze stroming. Daarnaast is er wederom is sprake van een uitzonderingspositie (art. 2.42), want waar gewone omroepen leden moeten hebben, hoeven moslimomroepen, ZendtijdVoorKerken, IKON kerkgenootschap, JO de Joodse omroep, de RKK etc geen leden te hebben om zendtijd en subsidies te krijgen.
Casus: grootte koptisch-orthodoxe gemeenschap bepalend voor subsidie school.
Ook de schijnbare maatschappelijke relevantie van religie - zoals in het ethisch debat over vrijheid van meningsuiting, euthanasie, prenatale diagnostiek & abortus en stamcelonderzoek - wordt afgemeten aan het ledenaantal van de kerk. Wat ook doorklinkt in de belastings-privileges die de kerken bijvoorbeeld via hun ANBI status genieten.
SAPERE AUDE !

Stappenplan uitschrijven kerk : nb niet meer up-to-date

 1. GBA
  Verzoek geheimhouding persoonsgegevens uit de GBA.

  Adressen gemeentehuizen (Erratum: voor Amsterdam geldt Dienst Persoons- en Geo-informatie, Postbus 2752  1000CT Amsterdam)
  Voorbeeldbrief aan de gemeente om geheimhouding persoonsgegevens GBA

 2. Uitschrijven centrale administratie kerkgenootschap
  Protestantse Kerk in Nederland
  SMRA
  Postbus 250
  2600 AG Delft
  tel.: (015) 251 35 00
  Rooms-Katholieke Kerk
  R.-K. Bureau Ledenadministratie
  Amersfoortseweg 10
  3705 GJ Zeist
  tel.: (030) 693 13 91
  Meer kerkgenootschappen…
  Nieuw-Apostolische Kerk
  Postbus 2002
  3800 CA Amersfoort
  tel.: (033) 463 34 24

  Vrij-Katholieke Kerk
  Horstpad 9
  3871 JN Hoevelaken.

  Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  Singel 454
  1017 AW Amsterdam
  tel.: (020) 623 09 14

  Oud-Katholieke Kerk van Nederland
  Koningin Wilhelminalaan 3
  3818 HN Amersfoort
  tel.: (033) 462 08 75


  Voorbeeldbrief uitschrijven kerkgenootschap
 3. SILA
  Hoewel officieel de inschrijving een zaak tussen u en het kerkgenootschap zelf is, is het aanbevolen ook bij SILA zelf schriftelijk (en niet per e-mail) bezwaar te maken tegen uw registratie.

  Voorbeeldbrief uitschrijven SILA

 4. Uitschrijven lokale kerkparochie
  Dit is de belangrijkste stap - samen met stap 6 - en ook deze dient schriftelijk (en veelal niet per e-mail) te gebeuren. Stuur de brief naar de parochie in uw huidige woonplaats. Indien uw parochie is opgeheven zal uw lidmaatschap door een andere parochie zijn overgenomen. Dan zal eerst bij het bisdom nagevraagd dienen te worden van welke parochie u nu lid bent.

  Adressen christelijke kerken & parochies
  Voorbeeldbrief uitschrijven parochie

 5. Doopregister
  Het christendom omarmt het dogma dat de parochie waarin u gedoopt bent uw naam niet kan verwijderen uit het doopboek, en dat het teniet verklaren van een doop onmogelijk is, omdat er vanaf uw doop (sacrament) een ontologische en permanente binding zou zijn met het lichaam van christus. Derhalve is het doopsel niet zoiets als het huwelijk, dat u wel als nietig kunt laten verklaren. Het officiële standpunt is dat u alleen uw privé gegevens kunt laten weghalen uit de databases van SILA en de parochie, maar niet uit het doopregister. Eens gedoopt blijft u kerk-juridisch voor de parochie als gedoopte christen geregistreerd.
  Echter in Spanje is vooruitgang geboekt en een Spaans gerechtshof heeft het aartsbisdom Valencia opgedragen de naam van een man uit het doopregister te schrappen met de argumentatie: "…dat de burger zijn fundamentele recht moet kunnen uitoefenen om over zijn persoonlijke gegevens te beschikken. Bovendien verdedigt het hof de stelling dat de doopregisters te beschouwen zijn als databases met een persoonlijk karakter, waardoor ze onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Tenslotte dienen ze ook de actuele situatie weer te geven."
  Indien de parochie niet meer bestaat is deze opgegaan in een andere parochie. Dan zal eerst bij het bisdom nagevraagd dienen te worden welke parochie uw doopgegevens heeft.

  Adressen christelijke kerken & parochies
  Voorbeeldbrief uitschrijven doopregister

 6. Uitschrijven bisdom
  Nogal wat bezoekers melden dat zij zich ook bij het R.K. bisdom of diocees hebben moeten uitschrijven. Ondertussen lijkt deze stap cruciaal te zijn, wellicht dat diegenen die zich niet bij een bisdom hebben uitgeschreven nog steeds ingeschreven staan bij de rooms-katholieke kerk, ondanks bevestigingen op de eerste 5 brieven.
  Voorbeeldbrief uitschrijven bisdom

Belangrijk: bij al deze stappen mogen door de kerken geen (administratie)kosten in rekening worden gebracht. Het betreffende bisdom betaalt voor de parochie en de kerkbesturen alle kosten inzake de ledenadministratie en de SILA database.
Diverse media (NRC, RTL, Omroepgelderland, etc) hebben mij benaderd i.v.m. het geschatte aantal uitschrijvingen.
Ik zou het zeer waarderen wanneer u mij een kort e-mailtje zou sturen als u zich heeft uitgeschreven zodat ik een inschatting kan maken.
Uw privacy zal volledig gewaarborgd zijn! Alvast hartelijk dank.

Stem op deze website:   

Tot mijn grote spijt is het niet mogelijk iedereen te antwoorden - het aantal e-mails is veel te groot.

Updates

 1. Het is al opmerkelijk dat men zich niet met één simpele brief kan uitschrijven.
  Ondertussen heeft de rooms-katholieke kerk nog een extra horde geplaatst om uitschrijven nog arbeidsintensiever en extra beangstigend te maken. De kerk (parochie of bisdom) negeert in sommige gevallen eenvoudigweg uw verzoek tot uitschrijving en eist in hun antwoord vervolgens een “formele” akte tot uitschrijving vol met omineuze dreigementen die ondertekend en geretourneerd moet worden.
  Hierbij wordt het canoniek recht gevolgd: een semi-juridisch kader zonder rechtsgeldigheid in de Nederlandse rechtsstaat danwel Europa.
  Deze formele akte is nu verwerkt in de diverse brieven.
 2. Update 10 november 2010: Sinds 7 maanden staat op deze pagina het verzoek om zich te laten meetellen. Sindsdien hebben zich 1410 personen en hun gezinsleden gemeld die zich hebben uitgeschreven m.b.v. deze brieven: minimaal 200 personen per maand. N.b. daarvoor was deze pagina al 10 maanden actief zonder telling.
 3. Update 8 februari 2011: Enkele parochies hebben beweerd dat bij hun alleen een brief naar de parochie nodig is, en dat de rest van de brieven overbodig zou zijn. De ervaring leert het tegenovergestelde en het blijkt helaas wel noodzakelijk om ook op de andere niveaus de uitschrijving af te dwingen.
 4. Update 11 februari 2011: Bisdommen, parochies, etc werken soms op alle manieren tegen en weigeren zelfs een verzoek tot uitschrijving uit te voeren, zoals deze standaardbrief van bisschop Frans Wiertz illustreert:
  Tegenwerking uitschrijving katholieke kerk
  Indien u wordt tegengewerkt met deze of een soortgelijke brief blijkt het helaas noodzakelijk om nogmaals een brief te sturen om te eisen dat u uitgeschreven wordt.
 5. Update 6 september 2011: De teller staat op 3457 gemelde RK uitschrijvingen.
 6. Update 4 september 2012: De teller staat op 4413 gemelde RK uitschrijvingen.
 7. Update 12 januari 2013: Kaski gegevens over 2011 toegevoegd. De teller staat op 5266 gemelde RK uitschrijvingen.

 

Links

De Vrije Gedachte – Atheïstisch-Humanistische Vereniging
De Atheïst
PZ Myers – Pharyngula science blog
Foutjes in de “schepping”
Positief Atheïsme
Hoe betrouwbaar zijn de vier evangeliën?
De ASP - Atheïsch Seculiere Partij

Literatuur

Daniel C. Dennett – Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon
Richard Dawkins – The God Delusion
Sam Harris – The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason
Sam Harris – Letter to a Christian Nation
Christopher Hitchens – Portable Atheist: Essential Readings for the Non-Believer
Christopher Hitchens – God is Not Great: How Religion Poisons Everything
Paul L. Williams – The Vatican Exposed: Money, Murder and the Mafia

Petities

God uit de Troonrede
Uit de kast, uit de klas
Voorlichting over homoseksualiteit op elke school

SILA statistieken

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2009 telt voor de zes deelnemende kerkgenootschappen nu 6.306.662 geregistreerden (telling eind 2009). Dat is 102.089 minder dan het jaar daarvoor.

 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
9.361
9.538
8.680
8.942
9.094
9.411
9.509
Nieuw-Apostolische Kerk
10.695
10.842
10.908
11.123
11.246
11.326
11.157
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.143
5.173
5.275
5.469
5.550
5.654
5.623
Protestantse Kerk in Nederland
2.069.646
2.128.962
2.188.090
2.260.638
2.323.955
2.389.369
2.458.788
Rooms-Katholieke Kerk
4.065.323
4.083.399
4.093.194
4.122.820
4.134.144
4.156.970
4.234.881
Vrij-Katholieke Kerk
492
496
515
559
577
630
662
           
TOTAAL
6.160.660
6.238.410
6.306.662
6.409.551
6.484.566
6.573.360
6.720.620
Opmerkelijk is dat Kaski het ledental eind 2009 stelt op 4.212.000 en dat SILA deze stelt op 4.093.194: een afwijking van 118.806 (2,8%).
Deze verschillen zijn vooral t.g.v. twee bisdommen. Voor de bisdommen Roermond en Den Bosch is het aantal katholieken volgens SILA bijna honderdduizend lager. Volgens Kaski is een meerderheid van de brabanders katholiek volgens SILA niet.

 

 

E-mail:
E-mail:
Books·charts Sitemap| A-Z Contact RSS| Charterguide
12 januari 2013
    © 2000 – 2013 Diederik Willemsen | E-mail me
Site map | A-Z index | Register

 RSS XML Feed | | Level AA conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 | |