6 stappenplan uitschrijven (katholieke) kerk

Voorbeeldbrief uitschrijven doopregister

Uw naam, adres

Adres parochie waar u bent gedoopt

Plaats en datum

Betreft: Verzoek tot verwijdering gegevens uit doopregister

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, u verzoeken mijn gegevens geheel te verwijderen uit het doopregister en uw administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Bij wijze van formele akte verklaar ik Uw naam , doopna(a)m(en) , Geboortedatum, Doopdatum indien bekend dat ik heden weloverwogen en in vrijheid heb besloten om de rooms-katholieke kerk te verlaten.
Ik acht mijzelf niet langer met de rooms-katholieke kerk verbonden.
Ik aanvaard alle (zeer onwaarschijnlijke) gevolgen die volgens het recht van de rooms-katholieke kerk aan mijn besluit tot kerkverlating bij formele act zijn verbonden.
Ik verzoek de parochie om er zorg voor te dragen dat al mijn gegevens uit het doopregister geheel worden verwijderd!

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten,

 

uw handtekening

uw naam

 

Bijlage: kopie legitimatiebewijs (i.v.m. mogelijke identiteitsfraude zijn mijn foto onbruikbaar en bsn nummer(s!) onleesbaar gemaakt)